Wygraj torbę termiczną ! – Konkurs zakończony


Lubicie konkursy ? Mam dla Was kolejny 🙂 Tym razem do wygrania jest praktyczna i poręczna torba termiczna Merci Chef.

Torba termicznaTorba termicznaTorba termiczna

Co zrobić by ją wygrać ? Wystarczy polubić stronę na facebooku oraz w zabawny i kreatywny sposób odpowiedzieć na pytanie:

Dlaczego właśnie Ty powinnaś ją wygrać ?

Odpowiedzi wraz ze swoim imieniem należy wysyłać na adres e-mail: ada@oryginalnysmak.pl, w tytule wpisując KONKURS. Zamieszczone w komentarzu nie będą brane pod uwagę. Na Wasze odpowiedzi czekam do 1.03.2015 r do godziny 23:59. Powodzenia 🙂


REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj torbę termiczną” na blogu oryginalnysmak.pl

§ 1. Konkurs

1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem konkursu jest blog oryginalnysmak.pl , zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest blog oryginalnysmak.pl

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie oryginalnysmak.pl

§ 3. Zasady Konkursu

1. Konkurs odbywa się na na blogu oryginalnysmak.pl. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz
osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie najbliższych rodzin Organizatora i autora bloga, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. W czasie Konkursu Uczestnicy wykonują zadanie polegające na  nadesłaniu odpowiedzi na pytanie: Dlaczego właśnie Ty powinnaś ją wygrać ?

4. Konkurs trwa od 21.02.2015 r do 1.03.2015 r do godziny 23:59.

5. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez wysłanie e-maila na adres ada@oryginalnysmak.pl

6. Nagrodą w Konkursie jest torba termiczna Merci Chef.

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród.

1. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi, autor bloga wybierze jedną najbardziej kreatywną i zabawną.

2. Ocena dokonywana przez autora bloga w kontekście przydzielenia nagrody będzie całkowicie subiektywna.

3. Wyłonienie zwycięzcy przez autora bloga nastąpi nie później niż do 3.03.2015 r.

4. Uczestnik, który wygra nagrodę zostanie poinformowany przez autora bloga wiadomością e-mail oraz poprzez umieszczenie zwycięskiej odpowiedzi wraz z imieniem we wpisie rozstrzygającym Konkurs.

5. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody.
§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznania nagrody.

1. Organizator oświadcza, że nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagroda w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę oraz na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą.
§6. Dane osobowe

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem. Po zakończeniu konkursu wszystkie dane Uczestników zostaną usunięte.

2. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 1.03.2015 r na adres e-mail: ada@oryginalnysmak.pl.

2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.
§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator, czyli autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestnika.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *