Konkurs „Wielkanocne wypieki” (Zakończony)


Serdecznie zapraszam na kolejny konkurs. Zadaniem konkursowym jest nadesłanie zdjęć Waszych wielkanocnych wypieków. Na zgłoszonym zdjęciu musi znaleźć się również karteczka z napisem „Wielkanocne wypieki”. Najpiękniej udekorowany wypiek nagrodzę zestawem Dr. Oetkera 🙂

DSC04468

Zdjęcia wraz ze swoim imieniem należy przesłać na adres e-mail: ada@oryginalnysmak.pl, w tytule wpisując „Wielkanocne wypieki”. Na Wasze zgłoszenia czekam do 07.04. 2015 r. do godziny 23:59. Aaa… i nie zapomnijcie polubić strony na facebooku 😉 Powodzenia 🙂


 

REGULAMIN KONKURSU

„ Wielkanocne wypieki” na blogu oryginalnysmak.pl

§ 1. Konkurs

1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest blog oryginalnysmak.pl , zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest blog oryginalnysmak.pl

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie oryginalnysmak.pl

§ 3. Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się na na blogu oryginalnysmak.pl. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz
osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie najbliższych rodzin Organizatora i Autora Bloga, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. W czasie konkursu uczestnicy wykonują zadanie polegające na  nadesłaniu zdjęć swoich wielkanocnych wypieków, na których będzie również karteczka z napisem „Wielkanocne wypieki”. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość prac.

4. Konkurs trwa od 31.03.2015 r do 07.04.2015 r do godziny 23:59.

5. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez wysłanie e-maila na adres ada@oryginalnysmak.pl

6. Nagrodą w konkursie jest zestaw Dr. Oetkera, w którego skład wchodzą babeczki „Kopce kreta” (264 g), lukier klasyczny (100 g) oraz cukier błyszczący (65 g).

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród:

1. Spośród wszystkich nadesłanych prac Autor Bloga wybierze 1 zdjęcie najpiękniej udekorowanego wypieku.

2. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.

3. Wyłonienie zwycięzcy przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 10.04.2015 r.

4. Uczestnik, który wygrał nagrodę zostanie poinformowany przez Autora bloga wiadomością e-mail oraz poprzez umieszczenie zwycięskiego zdjęcia wraz z imieniem zwycięzcy we wpisie rozstrzygającym konkurs.

5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody.
§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród:

1. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora pocztą.
§6. Dane osobowe

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem. Po zakończeniu konkursy wszystkie dane uczestników zostaną usunięte.

2. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 10.04.2015 r na adres e-mail: ada@oryginalnysmak.pl.

2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.
§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator i Autor Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestnika.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *