Konkurs „W kolorach jesieni” (ZAKOŃCZONY)


Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w konkursie „W kolorach jesieni”. Zadaniem konkursowym jest nadesłanie zdjęcia oraz krótkiego opisu potrawy inspirowanej jesienią. Może to być danie główne, przystawka lub deser. Każdy może nadesłać dowolną ilość prac. Im bardziej kreatywne zdjęcie, tym większa szansa na wygraną 🙂

Nagrodami w konkursie są:

Miejsce 1:

Przewodnik „Szlakiem dobrego smaku”oraz zestaw przypraw firmy Kotanyi.

DSC03510

Miejsce 2 i 3:

Przewodnik „Szlakiem dobrego smaku”.

DSC03488Zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem należy przesłać na adres e-mail: ada@oryginalnysmak.pl, w tytule wpisując „W kolorach jesieni”. Konkurs trwa od 14.10.2014 r – 31.10.2014 r. Mile widziane polubienia na facebooku 😉


 

REGULAMIN KONKURSU

„ W kolorach jesieni ” na blogu oryginalnysmak.pl

§ 1. Konkurs

1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest blog oryginalnysmak.pl , zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest blog oryginalnysmak.pl

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie oryginalnysmak.pl

§ 3. Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się na na blogu oryginalnysmak.pl. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz
osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie najbliższych rodzin Organizatora i Autora Bloga, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. W czasie konkursu uczestnicy wykonują zadanie polegające na  nadesłaniu zdjęcia oraz krótkiego opisu potrawy inspirowanej jesienią wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość prac.

4. Konkurs trwa od 14.10.2014 r do 31.10.2014 r do godziny 23:59.

5. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez wysłanie e-maila na adres ada@oryginalnysmak.pl

6. Nagrodami w konkursie są:

Za zajęcie 1 miejsca zwycięzca otrzyma przewodnik „Szlakiem dobrego smaku”oraz zestaw przypraw firmy Kotanyi, w składzie którego wchodzą: kurkuma 10 g, cynamon 18 g, gałka muszkatołowa 9 g, cukier z prawdziwą wanilią 10 g, kmin rzymski 25 g, kardamon 10 g, owoce jałowca 20 g, pieprz kolorowy 18 g. Za zajęcie miejsca 2 i 3 nagrodą jest przewodnik „Szlakiem dobrego smaku”.

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

1. Spośród wszystkich nadesłanych prac Autor Bloga wybierze 3 najbardziej kreatywne i najciekawsze zdjęcia inspirowane jesienią.

2. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.

3. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 6. 11.2014 r.

4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez Autora bloga wiadomością e-mail oraz poprzez umieszczenie listy zwycięzców oraz zwycięskich zdjęć we wpisie rozstrzygającym konkurs.

5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody.
§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

1. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora pocztą.
§6. Dane osobowe

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem. Po zakończeniu konkursy wszystkie dane uczestników zostaną usunięte.

2. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 31.10.2014 r na adres e-mail: ada@oryginalnysmak.pl.

2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.
§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator i Autor Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestnika.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Zapisz


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz do “Konkurs „W kolorach jesieni” (ZAKOŃCZONY)