Konkurs „Dyniowe inspiracje” (zakończony)


Czas na zapowiedziany konkurs ! 🙂 Zadaniem konkursowym jest nadesłanie zdjęć potraw (ciasta, desery, dania główne itp.), których głównym składnikiem będzie dynia lub zdjęć rzeźb z dyni. Wszystko zależy od Waszej inwencji twórczej, ważne żeby było dyniowo 😉 Im bardziej oryginalnie i kreatywnie, tym większa szansa na wygraną. Każdy może wysłać dowolną ilość zgłoszeń, należy tylko pamiętać aby na zdjęciu znalazła się karteczka z napisem „Dyniowe inspiracje”.

Nagrodami w konkursie są:

Miejsce 1:

Babeczki jogurtowe z konfiturą malinową, ażurki z czekolady deserowej, miarka do suchej żywności, foremka do pieczenia w kształcie misia oraz szablon do dekoracji wypieków.

DSC05953

Miejsce 2:

Babeczki kopce kreta i krem o smaku toffi.

DSC05966

Miejsce 3:

Ciasto czekoladowe i krem budyniowy tradycyjny.

DSC05972

Zdjęcia konkursowe wraz ze swoim imieniem należy przesłać na adres e-mail: ada@oryginalnysmak.pl, w tytule wpisując „Dyniowe inspiracje”. Na Wasze zgłoszenia czekam do 06.11.2015 r. do godziny 23:59. Mile widziane polubienia na facebooku 😉

Powodzenia 🙂


 

REGULAMIN KONKURSU „Dyniowe inspiracje”

na blogu oryginalnysmak.pl

§ 1. Konkurs

1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest blog oryginalnysmak.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest blog oryginalnysmak.pl

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie oryginalnysmak.pl

§ 3. Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się na na blogu oryginalnysmak.pl. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz
osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie najbliższych rodzin Organizatora i Autora Bloga, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. W czasie konkursu uczestnicy wykonują zadanie polegające na nadesłaniu zdjęć potraw (ciasta, desery, dania główne itp.) lub zdjęć rzeźb z dyni (dekoracji itp.) wraz ze swoim imieniem na adres e-mail: ada@oryginalnysmak.pl, w tytule wpisując „Dyniowe inspiracje”.

4. Każdy użytkownik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń.

5. Konkurs trwa od 22.10.2015 r. do 06.11.2015 r. do godziny 23:59.

6. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: ada@oryginalnysmak.pl

7. Nagrodami w konkursie są:

Miejsce 1: Babeczki jogurtowe z konfiturą malinową Dr. Oetker (405 g), ażurki z czekolady deserowej Dr. Oetker (30 g), miarka do suchej żywności (Zenker), foremka do pieczenia w kształcie misia (Duka) oraz szablon do dekoracji wypieków (Duka).

Miejsce 2: Babeczki kopce kreta Dr. Oetker (264 g) i krem o smaku toffi Dr. Oetker (124 g).

Miejsce 3: Ciasto czekoladowe XXL Dr. Oetker (671 g) i krem budyniowy tradycyjny Dr. Oetker (240 g).

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

1. Spośród wszystkich nadesłanych prac Autor Bloga wybierze trzy najbardziej oryginalne i kreatywne zdjęcia.

2. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.

3.Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 09.11.2015 r.

4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną poinformowani przez Autora bloga poprzez wiadomość e-mail oraz umieszczenie zwycięskich zdjęć wraz z imionami zwycięzców we wpisie rozstrzygającym konkurs.

5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody.
§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

1. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora pocztą.

§6. Dane osobowe

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem. Po zakończeniu konkursy wszystkie dane uczestników zostaną usunięte.

2. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 08.11.2015 r. na adres e-mail: ada@oryginalnysmak.pl.

2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator i Autor Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestnika.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *